privacy

Privacyverklaring

 

Bij het verlenen van onze diensten in ons centrum verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

 

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

CARMENDECOACH

Veerpolder 6

2361 KV Warmond
CONTACT CARMENDECOACH .: Tel.: 0646138721

Mail:info@carmendecoach.nl

Kvk nummer CARMENDECOACH.:64445747

Naam verwerker voor de gegevensbescherming:
Carmen van den Bosch

Izak Riedijk Healthynez

Jan Jaap van Walchren Pageboss

Van Wezel Acccountants

 

 

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het coaching traject of doorverwijzing van andere therapeuten of arts.
BSN-nummer vermelden is van groot belang op formulieren van onderzoeken naarlaboratorium en bijvoorbeeld correspondentie tussen CARMENDECOACHen artsen om persoonsverwisselingen te voorkomen.

 

Persoonsgegevens:

CARMENDECOACH verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

* NAW-gegevens

* Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

* Geboortedatum en –plaats

* Geslacht

* Burgerservicenummer voor laboratoriums of andere derden die worden ingeschakeld bij het behandel of coachtraject te denken aan een arts, een andere therapeut, diëtist of osteopaat. Dit alles om persoonsverwisseling te voorkomen.

* Werk

* Competenties en interessegebieden

* Gespreksverslagen

* Inhoud van communicatie

* Aanleggen van medisch dossier.

* IP-adres, door bezoek aan onze websites carmendecoach.nl; discgedragstraining.nl

* DISC Analyse rapporten

 

Doeleinden

CARMENDECOACH verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

* Het onderhouden van contact;

* Het bieden van een persoonlijk therapieplan en/of coachtraject

* Een goede en efficiënte dienstverlening

* Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning

* Verbetering van de dienstverlening

* Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening

* Facturering

* Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen

* Marketing

* Nakoming van wettelijke verplichtingen

* Het voeren van geschillen

 

Waarop is de verwerking gebaseerd

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het behandeltraject en/of coachtraject. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

 

Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

* De verbetering van haar diensten en service

* De bescherming van haar financiële belangen

* Beveiliging en het beheer van haar systemen

 

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

 

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverleningkunnenpersoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals onze IT-leveranciers, testbureaus, laboratoriums of andere derden die worden ingeschakeld bij het behandel of coachtraject te denken aan een arts, een andere therapeut, diëtist of osteopaat. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

 

Wij zullenuw gegevens niet verstrekken voor andere commerciële of goede doelen.

 

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Doorgifte naar landen buiten de EER is toegestaan, mits aan de wettelijke voorwaarden daarvoor voldaan is.

 

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Uw persoonsgegevens zullen een langere tijd worden bewaard dan die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om het medisch dossier te kunnen voeden betreffende de doelen te bereiken.

 

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

 

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wijpassende beveiligingsmaatregelen genomen.  

 

Profilering

Van de informatie die over u wordt verzameld worden analyses gemaakt. Dit doen wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en om terugkoppeling en advies te kunnen geven aan u door middel van rapportages.

 

Daarnaast combineren wij de persoonsgegevens die afkomstig zijn uit de verschillende bronnen zoals de website en webshop, om u gepersonaliseerde aanbiedingen en informatie aan te kunnen bieden.

 

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de onlinedienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen.

 

Uw rechten

U heeft het recht omonseen verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

 

Ook kunt u onsverzoeken om overdracht van uw persoonsgegevensof kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek/ klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

CARMENDECOACH
Veerpolder 6
2361 KV Warmond
Mail:info@carmendecoach.nl

Uw verzoek dient op schrift via de post of per e-mail te worden ingediend.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij radenu daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19-05-2018.